Skip to main content

Algemene voorwaarden

Versie 2023 NL 1

1. Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Een in Nederland of België gevestigde natuurlijk persoon of rechtspersoon die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren. Voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon buiten Nederland of België gevestigd, zijn deze Engelstalige voorwaarden van toepassing;

Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid By Proxy B.V, handelend onder de naam Blinqlab Direct, ook te noemen Blinqlab Direct;

Object: Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-) woning, winkel, bedrijfspand of appartement, of enige andere onroerende zaak;

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.

Zaken: Alle rapportages, beelden, metingen, foto’s, video’s, visualisaties en alle overige vastgelegde data voor, tijdens en na uitvoering van de opdracht.

Opname: Uitvoering van de Werkzaamheden met als resultaat vastlegging van Zaken.

Schriftelijk: Alle vormvrije communicatie en/of overdracht van data zoals b.v. brief, e-mail, digitaal, online en alles waarbij tekst wordt overgedragen via een datadrager.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.

3. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

2. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden worden op het moment van opdracht aan de Opdrachtgever verzonden. Omdat overeenkomsten veelal online en/of op afstand worden gesloten, worden de Algemene Voorwaarden direct bij de opdrachtbevestiging meegezonden. Dit wordt gelijk gesteld aan het vooraf ter beschikking stellen.

3. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke opdracht kan starten.

4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

5. Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

6. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen twee kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.

7. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd

8. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Opdrachtnemer – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

9. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn Zaken, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.

3. Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

2. Voor standaarddiensten zoals op de site www.blinqlabdirect.com en www.iziorder.com  (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan het CPI die door het CBS wordt vastgesteld. Dit betreft ook contractprijzen met Opdrachtgever

5. Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.

6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 48 uur vóór de afspraak tot opname kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

7. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Betalingen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.

2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Opdrachtnemer aanspraak gemaakt worden op:

De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
(indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);
(indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf): de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven Zaken bij Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Zaken in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Opdrachtnemer geleverde Zaken aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

6. Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer vervaardigde Zaken berusten bij Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtnemer vervaardigde Zaken aan derden te verstrekken.

7. Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, -behoorlijk of -tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de Zaken weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip is verricht, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn,
onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.

3. Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

8. Overmacht

1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2. Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, dat de nakoming door Opdrachtnemer zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.

9. Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

1. Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van zes maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de Zaken door Opdrachtnemer.

2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of welke oorzaak dan ook.

4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Opdrachtnemer bereiken na de in de betreffende Zaken genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her opname of schadevergoeding.

5. Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

10. Aansprakelijkheid

  • 10.1 Due to the necessity that the Client cooperates with the execution of the agreement, the Client will always provide Blinqlab with all the correct, useful and necessary data or information, as well as inform about the developments that are going on within its organization.
  • 10.2 The Client is responsible for the use and proper application in its organization of the equipment, software and of the services to be provided by Blinqlab.
  • 10.3 If it has been agreed that the Client will make equipment, materials or data available (whether or not on information carriers), they will comply with the specifications necessary for carrying out the work. The supplied data must be correct, complete and consistent at all times, unless explicitly stated otherwise.
  • 10.4 If information necessary for the execution of the agreement is not available, not timely or not in accordance with the agreements, or if the Client does not fulfill its obligations in any other way, this may lead to suspension of the execution of the agreement and may additional costs according to Blinqlab’s usual rates will be charged.
  • 10.5 The Client shall provide assistance, consisting of the provision of sufficient manpower and capacity, including: connections, hardware and other facilities required to establish the connection with the Software as a Service (SaaS) applications and stand.
  • 10.6 If the Client does not, not fully and / or not timely make available the required capacity or the required information or the required employees to Blinqlab, Blinqlab is entitled to suspend the work and this may lead to a delay of the work and / or hitches in the provision of (software) applications, without Blinqlab being obliged to pay any compensation for damage. The client owes any (additional) costs to Blinqlab.
  • 10.7 The Client shall at all times ensure that the used equipment and (system) software, both at the Client itself and at its clients who make use of the applications offered by Blinqlab via the Client, at all times comply with the minimum requirements set by Blinqlab. requirements.
  • 10.8 The Client is responsible for the correct use and proper application of the (software) applications within its company and its customers, as well as for the supervision and control of the applicable security procedures.

11. Vervaltermijn

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en 10 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

12. Persoonsgegevens (AVG)

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement (bijlage 1) en verwerkersovereenkomst (bijlage 2) van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden
gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Utrecht.